مناقصه عمومی حمل مصالح سنگی سال 1403

شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به حمل مصالح سنگی  مورد نیاز خود از جاده کلات و تحویل آن در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1403/03/17 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

– هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.

– خریدار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

دانلود اسناد مناقصه

تجدید مناقصه عمومی خرید غذا سال 1403

شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به جذب فروشنده معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای صلاحیت جهت خرید 80 پرس غذا بصورت روزانه (تعداد غذای ماهیانه حدودا 2400 پرس در دو وعده ناهار/شام ویا افطار/سحر) مطابق با آنالیزهای درخواستی شرکت فرآوردهای سیمان شرق ، در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1403/03/17 نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

– هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.

– کمیسیون معاملات شرکت فرآوردهای سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

دانلود اسناد مناقصه

مناقصه عمومی خرید غذا سال 1403 (پایان مهلت)

شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به جذب فروشنده معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای صلاحیت جهت خرید 80 پرس غذا بصورت روزانه (تعداد غذای ماهیانه حدودا 2400 پرس در دو وعده ناهار/شام ویا افطار/سحر) مطابق با آنالیزهای درخواستی شرکت فرآوردهای سیمان شرق ، در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1403/02/06 نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

– هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.

– کمیسیون معاملات شرکت فرآوردهای سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 

مناقصه عمومی خرید افزودنی بتن سال 1403(پایان مهلت)

«خرید افزودنی بتن»

  شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) درنظر دارد نسبت به خرید مواد افزودنی بتن طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1403/02/06 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

– هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.

– کمیسیون معاملات شرکت فرآوردهای سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 

مناقصه عمومی خرید افزودنی بتن (پایان مهلت)

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید مواد افزودنی بتن طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان محترم می توانند از طریق درج آگهی لغایت 1402/08/11 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051 ) اقدام نمایند.

  • هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
  • کمسیون معاملات شرکت فرآورده های سیمان شرق در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار نظافتی و نگهداری فضای سبز (پایان مهلت)

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه شناسایی پیمانکار معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای صلاحیت برای نظافت محوطه عمومی، ساختمان های اداری، و نگهداری فضای سبز، در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان محترم می توانند از طریق درج آگهی لغایت 1402/08/11 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051 ) اقدام نمایند.

  • هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
  • کمسیون معاملات شرکت فرآورده های سیمان شرق در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 

مناقصه عمومی پیمانکار تامین نیرو (پایان مهلت)

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه شناسایی پیمانکار معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای رتبه بندی صلاحیت و ایمنی برای نظافت محوطه عمومی، ساختمان های اداری و آبدارخانه و دفاتر، نگهداری فضای سبز و همچنین تامین نیروی کار فنی و کارگری مورد نیاز خود، در محل واحد میثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از طریق درج آگهی لغایت 1402/05/12 نسبت به تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر 3 جاده قوچان شرکت فرآورده های سیمان شرق (بتن سقف سابق) واحد بازرگانی (شماره تماس 36514590-051 ) اقدام نمایند.

  • هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
  • کمسیون معاملات شرکت فرآورده های سیمان شرق در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 آگهی روزنامه

مناقصه عمومی خرید غذا (پایان مهلت)

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به جذب فروشنده معتبر و واجدالشرایط و با سابقه کاری مفید و دارای صلاحیت جهت خرید 80 پرس غذا به صورت روزانه ( تعداد غذای ماهیانه حدوداً ۲۴۰۰ پرس در دو وعده ناهار شام و یا افطار سحر ) مطابق با آنالیزهای درخواستی شرکت فرآورده‌های سیمان شرق ، در محل واحدمیثاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1402/05/12 نسبت به دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد قیمت کتبی خود به آدرس مشهد کیلومتر ۳ جاده قوچان شرکت فرآورده‌های سیمان شرق ( بتن سقف سابق) واحد بازرگانی ( شماره تماس 36514590-051) اقدام نمایند.

  •  هزینه چاپ آگهی در روزنامه با برنده مناقصه می‌باشد.
  •   کمیسیون معاملات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 آگهی روزنامه