فرآورده های سیمان شرق
پروانه های استاندارد

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله تکالیف قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، استمرار کنترل کیفیت محصولات در واحدهای تولیدی تحت پوشش استان و ترغیب این واحدها به ارتقای کیفیت محصولات تولید شده بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد است. در همین راستا شرکت فرآورده های سیمان شرق پروانه های کاربرد علامت استاندارد برای واحد جاده سنتو (بتن آماده و تیرچه پیش تنیده) و برای واحد جاده کلات (سنگدانه مورد مصرف در بتن آماده، بلوک سیمانی سبک غیر باربر و بلوک سیمانی توخالی غیرباربر) از اداره استاندارد خراسان رضوی تمدید و اخذ نموده است.