تعداد وایر
 
عیار بتن
 
نوع دال
 
38 وایر عیار 400 دال 10 سانتی
 
42وایر عیار 450 دال 10 سانتی
 
38 وایر عیار 400 دال 15 سانتی
 
42وایر عیار 450 دال 15 سانتی
 
38 وایر عیار 400 دال 20 سانتی
 
42وایر عیار 450 دال 20 سانتی
 
42 وایر عیار 450 دال 25 سانتی